fbpx

CULTURE วัฒนธรรมที่บ่งบอกตัวตน

CULTURE
วัฒนธรรมที่บ่งบอกตัวตน

วัฒนธรรมที่องค์กรยึดมั่น

วิสัยทัศน์
ขององค์กร

วิสัยทัศน์ขององค์กร

ดูแลทุกความฝันและเติมเต็ม
ทุกประสบการณ์ให้กับการเดินทาง

ดูแลทุกความฝันและเติมเต็มทุกประสบการณ์ให้กับการเดินทาง

พันธกิจขององค์กร

คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการเดินทาง
และดูแลบริการก่อนและหลังการขาย ด้วยมาตรฐานคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนสังคม/สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการเดินทาง และดูแลบริการก่อนและหลังการขาย ด้วยมาตรฐานคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนสังคม/สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ค่านิยมองค์กร

(4T 1E)

TEAM WORK

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
ของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงานไปตามระบบงานต่างๆ ได้เรียบร้อย

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน ของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงานไปตามระบบงานต่างๆ ได้เรียบร้อย

THINK DIFFERENT

ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้เสนอความคิดใหม่ๆที่สร้างสรร และมีคุณค่า มีการคิดนอกกรอบ

ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอความคิดใหม่ๆที่สร้างสรร และมีคุณค่า มีการคิดนอกกรอบ

CUSTOMER CENTRIC

มุ่งมั่นที่จะค้นหาความต้องการของลูกค้ารวมถึงอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อลูกค้า พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

TRUSTWORTHY

มีนโยบายเรื่องความไว้ใจ เชื่อใจ ความซื่อสัตย์สุจริตที่ชัดเจนและเข้มงวด
ด้วยการทำงานร่วมกัน การไว้ใจกัน และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นข้อสัญญา
ที่จะก่อให้เกิดการทำงานที่มุ่งไปข้างหน้า และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

มีนโยบายเรื่องความไว้ใจ เชื่อใจ ความซื่อสัตย์สุจริตที่ชัดเจนและเข้มงวด ด้วยการทำงานร่วมกัน การไว้ใจกัน และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นข้อสัญญาที่จะก่อให้เกิดการทำงานที่มุ่งไปข้างหน้า และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

Employee Happy

สนับสนุนการพัฒนาศัพยภาพในการทำงาน เปิดเวที เปิดโอกาสในการ
แสดงความสามารถ พร้อมมอบรางวัลสนับสนุนความสามารถ

สนับสนุนการพัฒนาศัพยภาพในการทำงาน เปิดเวที เปิดโอกาสในการแสดงความสามารถ พร้อมมอบรางวัลสนับสนุนความสามารถ