fbpx

รางวัลและความสำเร็จ

SME Award

การประกวดศักยภาพทางการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานของผู้ประกอบการ SME ไทย
ในโครงการสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ที่มีมาตรฐาน
กว่า 11 ปี
 จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.)
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัล
เพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME
National Awards โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี

การประกวดศักยภาพทางการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานของผู้ประกอบการ SME ไทย ในโครงการสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ที่มีมาตรฐานกว่า 11 ปี จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัล เพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด

ตัวแทนจำหน่าย CFMOTO ในนาม CFMOTO AllRide

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ส่งเข้าประกวดปีแรกได้คว้า รางวัลธุรกิจ SME ดีเด่น จากประเภทธุรกิจการค้าปลีก และเป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจที่เกียวข้องกับการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ในปีนี้ถือว่าหลักการในการประกวด และการประเมิน เข้มข้นมากเนื่องด้วย เกณฑ์การพิจารณารางวัลใช้มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award -TQA มาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด สำหรับด้านหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001:2015

การรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015

Kawasaki Real MotoSports ได้รับรางวัล ISO 9001: 2015 ที่เป็นมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ แรกๆ ในกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ที่ได้รับการตรวจมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลในด้านการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้การรับรอง
ครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF

เมื่อองค์กรใดที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 แล้ว ท่านสามารถ
มั่นใจในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนได้ เพราะทุกการทำงานจะต้องอยู่ในแผนและ
มาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้ใน ISO 9001 : 2015 ท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
ตั้งแต่การเลือกซื้อ การบริการหลังการขาย เซอร์วิสต่างๆ ที่ได้รับการ Calibrate
เครื่องมือทุกชิ้นเรียบร้อย ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทุกขั้นตอนจะถูกบันทึก
ซึ่ง ISO 9001 : 2015 จะเป็นตัวครอบการทำงานทุกอย่างให้อยู่ในมาตรฐาน

Kawasaki Real MotoSports ได้รับรางวัล ISO 9001: 2015 ที่เป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ แรกๆ ในกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับการตรวจมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากลในด้านการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยได้รับการตรวจสอบจาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้การรับรอง ครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF

เมื่อองค์กรใดที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 แล้ว ท่านสามารถมั่นใจในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนได้ เพราะทุกการทำงานจะต้องอยู่ในแผน และมาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้ใน ISO 9001 : 2015 ท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกซื้อ การบริการหลังการขาย เซอร์วิสต่างๆ ที่ได้รับการ Calibrate เครื่องมือทุกชิ้นเรียบร้อย ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทุกขั้นตอนจะถูกบันทึก ซึ่ง ISO 9001 : 2015 จะเป็นตัวครอบการทำงานทุกอย่างให้อยู่ในมาตรฐาน

ในพิธีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบโล่และ เสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาล มาตรฐานธุรกิจ บนวิถีชีวิตใหม่” พร้อมกับเผยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้คือ พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ และสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เรียล โมโตสปอร์ต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยกระดับมาตรฐานธุรกิจวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้จัดมอบโล่ธรรมาภิบาลให้แก่
บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม
ประจำปี พ.ศ.2563 และในปีนี้มีบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
ทั้งหมด 64 บริษัท เพื่อเป็นต้นแบบการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหนึ่งในนั้น
ได้แก่บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้รับรองในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้จัดมอบโล่ธรรมาภิบาลให้แก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ.2563 และในปีนี้มีบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทั้งหมด 64 บริษัท เพื่อเป็นต้นแบบการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหนึ่งในนั้น ได้แก่บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้รับรองในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

ในปีนี้ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านธุรกิจของบริษัทให้มีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อรองรับลูกค้าของบริษัท ในปีที่ผ่านมา 11th SME NATIONAL AWARDS 2019 นั้น บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ได้รางวัลผู้ประกอบการ SME ดีเด่น

ในการจัดงานครั้งนี้ 12th SME NATIONAL AWARDS 2020 ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนากรอบการดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อดูแลลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา เป็นที่มาแห่งรางวัลอันทรงเกียรติ นั่นคือ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในประเภทธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด กับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และรางวัล SME New Normal

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ
ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12  (12th SME NATIONAL AWARDS 2020)
และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 (4th SME START UP AWARDS 2020)
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย สำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจ
ในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12  (12th SME NATIONAL AWARDS 2020) และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 (4th SME START UP AWARDS 2020) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ

จึงเป็นที่มาของการมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายด้านการบริการที่มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเป้าหมายสิ่งเดียวคือการบริการ
และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากเรา

จึงเป็นที่มาของการมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายด้านการบริการที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเป้าหมายสิ่งเดียวคือการบริการ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากเรา